Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door het gebruik van technisch noodzakelijke cookies zorgen we ervoor dat alle belangrijke functies van deze website voor u beschikbaar zijn.

Door uw toestemming te geven, worden extra functies van onze website voor u beschikbaar, zoals het zoeken naar winkels, productvideo's en het delen van content met vrienden.

U kunt uw goedkeuring te allen tijde herroepen. Informatie hierover en meer vindt u in ons privacybeleid.

Ons privacybeleid

Verkoopsvoorwaarden 1. Artikel 1: Toepasselijkheid

  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, aanvragen, offertes en overeenkomsten voor leveringen van producten en diensten, waaronder inbegrepen overeenkomsten aangegaan met partijen waar eerder overeenkomsten mee zijn aangegaan en waarbij indertijd deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Hama Group Netherlands B.V. zal hierna worden aangeduid als: “verkoper”. Verkoper biedt ook datafeed(s) aan, op die dienst gelden andere voorwaarden en zijn derhalve onderhavige Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet van toepassing

  1.2 Alle andere contractvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de wederpartij, hierna te noemen: “koper” bij offerte of anderszins haar (algemene) voorwaarden van toepassing verklaart, al dan niet onderhavige voorwaarden daarbij uitsluitende, is reeds hier bepaald en bedongen, dat in een dergelijk geval die voorwaarden expliciet van de hand gewezen worden en slechts deze voorwaarden zullen gelden.

  1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk, waaronder niet begrepen per email, wordt overeengekomen.

  1.4 Rechten en plichten uit gesloten overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden onderdeel van zijn kunnen niet worden overgedragen, tenzij dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen.

 2. Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

  2.1 Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachten, bestellingen van koper en acceptatie door koper van onze prijsopgaven en offertes zijn onherroepelijk.

  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover verkoper de opdracht van koper schriftelijk aanvaardt of door verkoper uitvoering wordt gegeven aan deze opdracht. Indien een overeenkomst online tot stand kan komen, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de aanvaarding per mail bevestigd is door verkoper.

  2.3 Verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten en zijn slechts bindend indien dit door verkoper uitdrukkelijk is aangegeven.

  2.4 Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande prijslijsten, productinformatie, afbeeldingen, merk/handelsnamen etc. liggen bij verkoper of diens licentiegevers. Koper is behoudens wettelijke uitzonderingen/mogelijkheden of nadere overeen te komen afspraken niet gerechtigd merk en handelsnamen, alsmede auteursrechtelijk beschermd materiaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen dan wel te gebruiken als onderscheiding van waren en/of diensten.

 3. Artikel 3: Prijzen

  3.1 Alle prijslijsten en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

  3.2 Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding of sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich nadien wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, waaronder doch niet beperkt tot kosten van arbeidslonen, belastingen en andere heffingen, fabrieksprijzen, materialen, overheidsmaatregelen, invoerrechten of andere heffingen, evenals koerswisselingen, heeft verkoper het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met in achtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en ongeacht of die verhoging door verkoper voorzien of onvoorzienbaar was. Een dergelijke verhoging geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

  3.3 Prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, vervoer en verzekering, doch indien de netto factuurwaarde van de bestelling van de gekochte goederen lager is dan € 300,- (zegge: driehonderd euro) is verkoper gerechtigd aan koper administratie- en verzendkosten in rekening te brengen tot maximaal € 25,- (zegge: vijfentwintig Euro) per levering. Extra kosten van bijzondere eisen met betrekking tot verpakking, vervoer en verzekering zijn voor rekening van koper.

 4. Artikel 4: Levering

  4.1 De overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige leveringen dienen wij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de koper een redelijke termijn (waarbij 14 dagen redelijk is) dient te geven om alsnog na te komen. De ingebrekestelling kan slechts ingediend worden tot 14 dagen nadat de overeengekomen levertermijn is overschreden. Daarna vervalt dit recht.

  4.2 Verkoper is gerechtigd te leveren in gedeelten, en deze deelleveringen te factureren. Ingeval van overmacht, waaronder begrepen te late levering door verkopers/ leveranciers, stakingen, en elke oorzaak die niet aan de schuld van verkoper is te wijten, vervalt de leveringsplicht van verkoper. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan.

  4.3 Koper is gehouden bij aflevering de goederen terstond in ontvangst te nemen. Indien koper de goederen bij levering niet in ontvangst neemt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening en verblijven de goederen voor zijn risico in opslag. Na verloop van een termijn van één maand kan verkoper de koopovereenkomst ontbinden. Koper is alsdan gehouden alle schade waaronder winstderving aan verkoper te vergoeden, deze schadevergoeding wordt gefixeerd op minimaal 20% van de koopprijs. Koper kan daarnaast ook verplicht worden de openstaande factuurwaarde alsnog te vergoeden. Op de aldus resterende verbintenis zijn de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden mede van toepassing.

 5. Artikel 5: Betaling

  5.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Betaling binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum middels automatische incasso geeft recht op een betalingskorting over het factuurbedrag exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is in verzuim door het enkele verloop van de betalingstermijn zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning is vereist. Compensatie van vorderingen is tussen partijen uitgesloten. Betalingscondities, afspraken en regelingen kunnen nader overeengekomen worden.

  5.2 In geval van verzuim is koper vanaf de vervaldag van de betreffende facturen een contractuele rente van 1% per maand, alsook de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening. Tevens heeft verkoper alsdan het recht om aan koper alle eventueel te maken extra kosten, waaronder alle kosten voor juridische bijstand, die ontstaan ten gevolge van enige aan koper toerekenbare vertraging of andere tekortkoming in de nakoming in rekening te brengen.

  5.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van die vorderingen die verkoper op koper mocht hebben ten aanzien waarvan verkoper onverhoopt geen eigendomsvoorbehoud kan inroepen, vervolgens ter voldoening van rente en kosten en ten slotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de koper.

  5.4 Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn.

 6. Artikel 6: Zekerheid en opschorting

  6.1 Indien verkoper tijdens de uitvoering van de overeenkomst goede grond heeft aan te nemen dat koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, dan is koper verplicht op een eerste verzoek van verkoper terstond genoegzame en in de door verkoper gewenste vorm zekerheid te stellen van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

  6.2 Weigering van koper de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht haar verplichtingen op te schorten alsook de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door verkoper uitgevoerde werkzaamheden op grond van de overeenkomst en onverminderd het recht op vergoeding van alle kosten, renten en schade.

 7. Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

  7.1 Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, zolang koper niet volledig heeft voldaan aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door verkoper aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals aan de vorderingen wegens tekortschieten van koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden.

  7.2 Indien koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is verkoper gerechtigd de goederen voor rekening van koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. Koper verleent verkoper hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van koper.

  7.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

  7.4 Koper heeft de verplichting om bij vervreemding van de goederen waar ten behoeve van verkoper een eigendomsvoorbehoud rust, een zelfde eigendomsvoorbehoud te bedingen.

  7.5 De door verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde of te leveren zaken zullen - indien mogelijk - op een zodanige wijze worden geleverd dat zij identificeerbaar zijn. Koper is gehouden de identificeerbaarheid van de goederen onaangetast te laten (waaronder doch niet beperkt tot productnummering, labelen, verpakking in dozen met nummering) totdat hij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door verkoper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken.

  7.6 Indien koper zich niet houdt aan de verplichting, zoals in de artikelen 7.4 en 7.5 omschreven, zal koper direct een boete aan verkoper verbeuren ter grootte van € 10.000,-- (zegge: tienduizend Euro) per overtreding en € 2.500,-- (zegge: twee en half duizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

 8. Artikel 8: Aansprakelijkheid

  8.1 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen en daarenboven beperkt tot de netto factuurwaarde van de laatste factuur van de geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van verkoper.

  8.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct, hetzij indirect, waaronder bedrijf- en/of stagnatieschade, welke koper mocht lijden door het niet, niet tijdig of gebrekkig uitvoeren van de overeenkomst.

  8.3 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden, behoudens het geval waarin verkoper onzorgvuldigheid bij de keuze van de hulppersonen verweten zou kunnen worden en de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van die hulppersonen.

  8.4 Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden ten gevolge van aanspraken van derden, waaronder begrepen eindklanten (kopers van producten Koper) die verband houden met de door verkoper geleverde goederen en diensten, daaronder mede begrepen aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verkoper geleverde goederen of diensten die door koper werden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

  8.5 Koper is daarnaast zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van eventueel gelden bindend consumentenrecht, indien hij producten aan Consumenten verkoopt. Verkoper is geen partij bij deze bedoelde overeenkomsten.

 9. Artikel 9: Garanties

  9.1 Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek of importeur gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door verkoper geen garantie verstrekt.

  9.2 Verplichtingen uit hoofde van de garantie beperken zich tot gehele of gedeeltelijke kosteloze nalevering, indien de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen.

  9.3 Buiten de garantie vallen gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, alsook bij ongelukken of ander van buiten komend onheil zoals brand- of waterschade.

  9.4 Eventuele aanspraken van koper op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen onverlet.

  9.5 Alle herstelwerkzaamheden die buiten de garantie vallen zullen aan koper in rekening worden gebracht.

 10. Artikel 10: Reclames

  10.1 Reclameringen door koper kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken evenals ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken.

  1010.2 Reclameren dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door koper c.q. na de dag waarop de koper over de zaken had dienen te kunnen beschikken, onder nauwkeurige opgave van de feiten en onder overlegging van schriftelijke.

  10bewijsstukken, zoals de pakbon, factuur et cetera. Een dergelijke schriftelijke mededeling dient eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. na de dag dat koper over de zaken had kunnen beschikken door verkoper te zijn ontvangen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van koper op reclamering.

  1010.3 Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van koper. Verkoper aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover verkoper zich met de terugzending van tevoren schriftelijk akkoord heeft verklaard. De goederen dienen op het door verkoper op te geven adres te worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin verkoper de goederen aan koper heeft afgeleverd.

  1010.4 Reclameringen van koper op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen en alle anderen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onverlet.

  1010.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, afmeting etc. kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

  1010.6 Verkoper is, indien er aan de vereisten als genoemd in artikel 10.2 is voldaan, uitsluitend verplicht om bij een terechte reclame de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding uit welke hoofde ook.

 11. Artikel 11: Niet toerekenbare tekortkoming

  11.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor verkoper: het in gebreke blijven van leveranciers, stakingen, verstoring van de energievoorzieningen, brand, verlies of beschadiging bij transport, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlog, de gevolgen van terrorisme, machinebreuk, maatregelen van overheidswege evenals de gevolgen hiervan, evenals alle omstandigheden waardoor verkoper in de normale uitvoering van de overeenkomst wordt gehinderd.

  11.2 Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt, dan wel geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat verkoper tot schadevergoeding gehouden zal zijn en onverlet de verplichtingen van koper tot betaling van de wel geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden.

 12. Artikel 12: Ontbinding

  12.1 Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst voldoet, evenals ingeval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van koper, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, juridische fusie of wijziging van een substantieel deel van de zeggenschap in de onderneming van koper, is verkoper gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan verkoper toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Tevens is verkoper in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van verkoper toekomende te vorderen.

  12.2 Indien de behoorlijke nakoming ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van verkoper komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 13. Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

  13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

  13.2 Alle geschillen die betrekking hebben op gesloten overeenkomsten of onderhavige voorwaarden zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd is.

 14. Artikel 14: Gedeeltelijke ongeldigheid

  14.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is of is geworden, al dan niet vanwege enige dwingend rechtelijke bepaling van enig toepasselijk recht, of zij hun geldigheid en uitoefenbaarheid later verliezen, dan is de geldigheid van de overgebleven bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.

  14.2 Hetzelfde geldt voor zover als geconcludeerd zou moeten worden dat deze voorwaarden een of meer lacunes zou bevatten. Ingeval van ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling of ter completering van een lacune, geldt die passende bepaling waarover partijen overeenstemming zouden hebben bereikt voor zover als dat zij deze bepaling op dit punt mee zouden hebben genomen in de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

  14.3 Indien partijen geen overeenstemming bereiken voor wat betreft de uitleg en betekenis van een bijzondere bepaling uit deze overeenkomst of enige bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, zoals voornoemd, zullen dergelijke bepalingen moeten worden geïnterpreteerd, dan wel zal moeten worden geacht te bestaan een bepaling volgens de veronderstelde daadwerkelijke bedoeling van die bepaling.